دانلود نرم افزار حسابداری رافع ۷

نرم افزار حسابداری رافع ۷ یک نرم افزار حسابداری بسیار جامع و کامل میباشد که بصورت رایگان در اختیار نیازمندان به نرم افزار حسابداری قرار گرفته است. بعد از نصب برنامه باید نام شرکت و سال مالی آن را تعیین کنید. رمز عبور ابتدایی برای مدیر سیستم عدد ۱ میباشد.

پس از نصب نرم افزار به روش معمول ، تمام فایل های موجود در پوشه crack را کپی کرده و آنها را درایوی که برنامه را نصب کرده رفته و در پوشه ای که برنامه را نصب کرده رفته و فایل هایی را که کپی کرده بودید در آنجا paste کنید . سپس کادری ظاهر می شود که در آن ما گزینه yes to all را انتخاب می کنیم و بدین ترتیب برنامه رجیستری می شود . پس از اجرای نرم افزار در صورت درخواست پین کد نرم افزار ، همه رمز ها عدد یک می باشد .

قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

ـ حسابرس حسابدار مالي اتوماسيون

ـ امكانات سيستم حسابداري

ـ تعريف و تدوين کدينگ و سرفصلهاي حسابداري در سه سطح کل ، معين و تفضيلي بطور دلخواه.

ـ تعيين و تخصيص تبصره هاي خاص به سيستم اتوماتيک ازجهت قابليتهاي ويژه همچون :

ـ آرتيکل هاي تشکيل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاري ، سرفصل هاي ثابت و متغير، نحوه

ـ مرتب سازيستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداري.

ـ تعريف و تدوين کليشه اسناد براي صدور اسناد حسابداري اتوماتيک.

ـ تنظيم و تعريف تفضيلي ها بطور شناور و يا وابسته به معين هاي مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.

ـ ثبت اسناد حسابداري در سه مرحله پيش نويس ، موقت ، دائم.

ـ کپي از يک يا چند سند ديگر در سند جاري.

ـ کپي از آرتيکل هاي سند حسابداري در سند جاري.

ـ تعريف صندوق هاي شرکت به تعداد دلخواه.

ـ صدور سند افتتاحيه به صورت دستي يا خودکار و انتقال مانده ها از دورهمالي قبل.

ـ بستن حسابهاي موقت و صدور کاربرگ وسند اختتاميه به صورت خودکار در پايان دوره مالي.

ـ مرتب سازي آرتيکل هاي اسناد و مديريت چاپ آنها بر مبناي روال مشخص شدهتوسط کاربر.

ـ درج شرح هاي تکميلي علاوه بر شرح آرتيکل در اسناد حسابداري جهت درج شرح هاي اختصاصي.

ـ جستجو و مرتب سازي آرتيکل اسناد بر اساس عناصر تشکيل دهنده اسنادمالي.

ـ صدور قبوض دريافت و پرداخت و نحوه تسويهحساب به صورتهاي نقد ، چک ، حواله هاي بانکي و يا

ـ تنخواه گردان و تاييد اسناددريافتني و پرداختني در بخش چک و بانک.

ـ دريافت وپرداخت اسناد دريافتني و پرداختني به صورت ترکيبي از نقد و چک و حواله بانکي.

صدور و چاپ رسيد دريافت و پرداخت.

چاپ اسناد حسابداري در سه فرمت.

قابليت شماره دهي و شکل دهي خودکار اسناد براساس تاريخ.

ـ ثبت دفاتر بطور اتوماتيک با توجه به اسناد تراز.

ـ دسترسي به سند و پيوست مربوطه ازطريق دفاتر حسابداري.

ـ مديريت گزارشگيري و شکلدهي دفاتر توسط کاربر

گزارشات سيستم حسابداري

تراز آزمايشي در سطح گروه حسابها ( چهار ، شش و هشت ستوني ) در محدوده زماني دلخواه و

تعيين نمايش. حسابهاي مانده دار و حسابهاي بدون مانده توسط کاربر.

تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي کل ( چهار ، شش و هشت ستوني ).

تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي معين ( چهار ، شش و هشت ستوني ).

تراز آزمايشي در سطح سرفصلهاي تفضيلي ( چهار ،شش و هشت ستوني ).

تهيه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره ماليات در محدوده زماني دلخواه.

صورت حساب ريز تفضيلي هاي ويژه شامل ( اشخاص ، اموال ،حسابهاي بانکي و … ).

مانده حسابهاي تفضيلي ويژه و بر اساس نوع گزارش ازحيث مانده بدهکاري و بستانکاري.

مانده حسابهاي معين در حسابهاي کل.

مانده حسابهاي تفضيلي در معينهاي مربوطه.

حساب عملکرد سود و زيان.

ترازنامه استاندارد.

صدور کاربرگ.

گزارش تراز ويژه بر حسب محدوده تفضيلي و معين و نمايش آن بر اساس مانده معين در تفضيلي و تفضيلي درمعين.

امكانات سيستم خريد و فروش

تنظيم و تعريف مشتريان.

تعيين مشخصات مشتريان از حيث طبقه بندي مشتريان ، وضعيت مانده حساب اول دوره ، تنظيم کد معادل.

حسابداري ، نشاني ، تلفن و…

تعريف بازارياب و تنظيم نوع قرارداد و تعيين درصد آن.

تنظيم پورسانت ويزيتور به ازاي هر کالا يا بهصورت کلي بر روي فاکتور فروش.

اعمال تخفيفاتدرصدي ، کسورات ، اضافات بر روي فاکتور خريد و فروش.

ثبت ، تعيين و تدوين کليه خدمات مرتبط ( خدمات درآمدزا و خدماتهزينه اي ).

ثبت و صدور پيش فاکتور فروش ،فروش ، برگشت از فروش ، خريد و برگشت از خريد.

ثبت و انتقالي اطلاعات از روي پيش فاکتور به فاکتور فروش.

چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمي ، دلخواه وبر روي فاکتورهاي چاپ شده و آماده.

تعيين وتعريف سه نرخ جهت فروش يک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روي فاکتور فروش.

ارتباط با دستگاه بارکدخوان.

قابليت تبادل اطلاعات با ساير سيستمهاي فعالمانند انبار ، حسابداري و …

اعلام مانده پيشين مشتريان بر روي فاکتور فروش.

اعلام موجودي کالا بصورت OnLine و لحظه اي هنگام صدور فاکتور فروش..

گزارشات خريد و فروش

صورت فروشندگان و خريداران يک کالا.

صورت عملکرد يک کالا با اشخاص مرتبط با انکالا.

صورت عملکرد يک شخص با کالاها.

صورت کالاهاي خريداري شده ازيک شخص.

صورت کالاهاي فروخته شده به يک شخص.

صورت ارائه دهندگان يکنوع خدمات.

صورت دريافت کنندگان يک نوع خدمات.

صورت خدمات ارائه شده به يک شخص.

صورت خدمات دريافت شده از يک شخص.

گزارش ويژه از کسورات و اضافات فاکتورهاي خريد و فروش.

صورت عملکرد يک کالا بابازاريابان.

صورت عملکرد يک بازارياب با کالاها.

گزارشات ويژه ازخريد و فروش و نحوه تسويه هر يک از فاکتورها.

گزارش از پورسانت هاي کالاهاي فروش رفته.

گزارش سود و زيان موردي حاصل از فروش يک کالا.

آناليز ماهانه فروش کالا.

امكانات سيستم انبار

معرفي انبار به تعداد دلخواه و توزيع موجودي اوليه کالاها در انبار.

تعريف و ايجاد گروه هاي اصلي و فرعي براي کالاها.

تعريف واحداندازه گيري در دو سطح اصلي و فرعي و تعيين ضريب تبديل بين واحدهاي فرعي و اصلي.

معرفي مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خريد و فروش ، شماره سريال ، بارکد ، روش قيمت

گذاري و طبقه بندي آن.

کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودي براي هر کالادرهر انبار.

قيمت گذاري کالا به سه روش ،ميانگين و ميانگين موزون و FIFO.

صدور حواله انبار و رسيد کالا مستقل از دايره خريد و فروش جهت ورود کالاهاي اماني و يا خروج کالاهاي مصرفي.

تهيه و تدوين اطلاعات مربوط بهانتقال کالاها ما بين انبارها.

چاپ رسيد وحواله انبار.

گزارشات سيستم انبار

کارت حسابداري موجودي کالا ( تعدادي).

کارت موجودي کالا (ريالي).

گردش مقدار وکاردکس کالاها طي دوره (مقداري).

صورت موجودي هاي جنسي انبارها.

صورت موجودي هاي جنسي به تفکيک حد سفارش کالاها.

آمارگردش کالاها بر اساس برگه هاي انبار.

امكانات سيستم اموال و داراييها

ثبت و تعريف کليه گروه هاي اثاثيه اداري شامل: اموال،ماشين آلات وتجهيزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلي يا فروش).

ثبت کليه اموال و دارايي هاي ثابت اختصاص يافته به گروه هاي مختلفاموال، ماشين آلات و تجهيزات.

ثبت مشخصات مربوطبه کليه مشتريان مرتبط با خريد يا فروش اموال.

ملاحظه کامل مشخصات تمامي مشتريان مرتبط با خريد يا فروش اموال.

ثبت فاکتورهاي مختلف جهت خريد يا فروش اموال.

ملاحظه فهرست کامل فاکتورهاي خريد يا فروش اموال.

ثبت فاکتورهاي ويژه تعميرات ونگهداري اموال.

ثبت ذخايراستهلاک اموال مختلف در روشهاي متفاوت مطابق با اصول قانون ماليات هاي مستقيم (روش مستقيم،نزولي، ارزش ويژه، … ).

امكانات سيستم چک و بانک

چاپ روي چک در قالبها ي مختلف.

ثبت کليه تفضيلي هاي مربوط به تمامي حساب هاي بانکي شرکت.

ثبت کليه حساب هاي بانکي اشخاص ( پرسنل ومشتريان مرتبط با شرکت).

ثبت چک هاي ابتداي دوره شرکت.

ثبت چک هاي ابتداي دوره اشخاص.

ملاحظه فهرست کامل حساب هاي بانکي شرکت.

ملاحظه فهرست کامل حساب هاي بانکي اشخاص.

ملاحظه تمامي چک هاي پرداختني، چک هاي پاس شده، چک هاي صندوق و چک هاي باطل شده.

ملاحظه تمامي چک هاي دريافتني، چک هاي برگشتي، چک هاي خرج شده، چک هاي نقد شده،

چک هاي وصول شده و اسناد بانکي.

ثبت کليه حواله هاي بانکي وارده و صادره.

ملاحظه فهرست کامل حواله هاي بانکي وارده و صادره.

ملاحظه کليه فهرست حسابهاي بانک ياشخاص و شرکت.

انجام کليه عمليات چک و بانکشامل : واريز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله هاي بانکي، هزينه هاي بانکي،

کنترل چک هاي شرکت و کنترل چک هاي اشخاص.

ملاحظه فهرست کامل برگه هاي عمليات بانکي شرکت شامل :عمليات چک و بانک انجام شده بين شرکت و طرفهاي حساب شرکت

گزارشات سيستم چك و بانك

صورت چک هاي پرداختني.

صورت چکهاي دريافتني.

صورت چک هاي پرداختني معوقه.

صورت چک هاي دريافتني معوقه.

صورت وضعيت چک هاي عمل شده شرکت.

صورت وضعيت چک هاي عمل شده اشخاص.

صورت حواله هاي بانکي دريافتي.

صورت حواله هاي بانکي پرداختي.

صورت واريزي هاي نقد به بانک.

صورت برداشت هاي نقد از بانک.

صورت انتقال موجودي به بانک از بانک هاي ديگر.

صورت هزينه هاي بانکي.

0 Comments

دیدگاهی بنویسید:

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *